DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว)

เวลา
ภาษา
จำนวนที่นั่ง
เวลา
ภาษา
จำนวนที่นั่ง
จอง
ก่อนประถมศึกษา,ประถมศึกษาตอนต้น,ประถมศึกษาตอนปลาย,มัธยมศึกษาตอนต้น,อุดมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา
/ ทุกที่นั่ง

เนื้อเรื่องย่อ การศึกษาทางดาราศาสตร์

สารคดีที่เล่าถึงการเคลื่อนที่ของโลกในอวกาศซึ่งทำให้เกิดกลางวัน กลางคืน และฤดูกาลที่แตกต่างกันไปตลอดทั้งปี